Disclaimer

Wij besteden constante zorg en aandacht aan de samenstelling van onze website. Helder communiceren hebben we hoog in het vaandel staan. Toch kan het zijn dat de informatie op onze website niet juist of onvolledig is. Bovendien vullen wij de informatie regelmatig aan. Deze wijzigingen kunnen we ten alle tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen. Het kan dus zijn dat de informatie die u op een bepaald moment op onze site vond, niet meer exact dezelfde informatie is als nu op deze site staat.

U mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze website opgeslagen informatie openbaar maken. Verveelvoudigen mag wel, mits u daarvoor onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft. Wij kunnen er overigens niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten bieden we aan in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Dit doen we zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins; kortom: aan de inhoud van de website kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website. Dit geldt ook voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen.