CO₂ Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO₂ uitstoot. 
Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en de toepassing van duurzame energie. De CO₂-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument.

Toepassingsgebied

De entiteit op het CO2-Bewust certificaat is BAM Groep nv. Per 1 maart 2021 is de scope van het CO2-managementsysteem van BAM Infra Nederland bv uitgebreid met de activiteiten van BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv. Per 1 juli 2021 is BAM Bouw en Vastgoed Nederland bv opgesplitst in de segmenten BAM Bouw en Techniek, BAM Residential en BAM Specials. BAM Groep nv bestaat dus nu uit 4 segmenten: Infra, Bouw en Techniek, Specials en Residential.

Het doel van de ladder

Het doel van de ladder is bedrijven te stimuleren om de eigen CO₂-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en permanent te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om die maatregelen daadwerkelijk uit te voeren en bovendien de verworven kennis transparant te delen en samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.

Aanbestedingen

De CO₂-Prestatieladder stimuleert ambitie bij bedrijven om actief CO₂ te reduceren met behulp van fictief gunningsvoordeel bij een aanbesteding. Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO₂-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningafweging. Als een samenwerkingsverband van bedrijven, een combinatie, deelneemt aan een aanbesteding dan is het bedrijf met de laagste score op de CO₂-Prestatieladder bepalend voor het gunningvoordeel. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningvoordeel per niveau van de ladder.

CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages

Het CO2-Bewust certificaat, niveau 5, van BAM Groep nv en de voortgangsrapportages CO2-reductiedoelstellingen zijn beschikbaar op onze website

Documentenoverzicht

Om de werking van de CO₂-Prestatieladder te stimuleren publiceren wij relevante documenten op onze website, zodat deze informatie voor zowel de sector als daarbuiten toegankelijk is. Alle relevante (links naar) documenten met betrekking tot de CO₂-Prestatieladder zijn te vinden in onderstaand documentenoverzicht. De documenten van de eisen 3.D.1 Actieve deelname aan initiatief, 4.A.1 Ketenanalyses en materiële emissies, 4.D.1 Ontwikkelingsproject en 5.D.1 Sectorbreed CO2-reductieprogramma zijn eveneens toegankelijk via de website van SKAO (zoek op BAM).

3.B.1 CO₂-reductiedoelstellingen en plan van aanpak

De CO2 doelstellingen 2023 per scope en in totaal van BAM Groep nv zijn als volgt:

 
CO2-emissie (ton)
Scope 1
28.500
Scope 2
1.850
Scope 3
13.850
Totaal
44.200
 

4.A.1. Het bedrijf heeft aantoonbaar inzicht in de meest materiële emissies uit scope 3, en kan uit deze scope 3 emissies tenminste 2 analyses van GHG - genererende (ketens van) activiteiten voorleggen.

De analyse van de meest materiele scope 3 emissies en de ketenanalyses zijn beschikbaar via de website van SKAO (zoek op BAM).

4.B.2/ 5.B.1/5.B.2 Rapporteren van de emissie-inventaris scope 1, 2 en 3, alsmede de voortgang in reductiedoelstellingen

De voortgang van de doelstellingen wordt minimaal twee keer per jaar intern en extern gepubliceerd. Zie voor de externe voortgangsrapportages CO2-Bewust certificaat en voortgangsrapportages.

3.C.1 Op ad hoc basis intern communiceren over het energiereductie beleid

5.C.1 Publiekelijk gecommitteerd aan een CO₂-emissie reductieprogramma van overheid en of NGO:

3.D.1 Actieve deelname aan een initiatief:

4.D.1 Initiatief nemen tot ontwikkelingsprojecten die de sector faciliteren in CO₂–reductie:

5.D.1 Actief betrokken bij sectorbreed CO2-reductieprogramma